Page 235 of 235

Re: what are you listening to right now?

PostPosted: Wed Jan 15, 2020 4:02 pm
by jimmy

Image

Re: what are you listening to right now?

PostPosted: Wed Jan 15, 2020 8:37 pm
by jimmy

Re: what are you listening to right now?

PostPosted: Tue Jan 21, 2020 6:15 am
by Bao

Re: what are you listening to right now?

PostPosted: Wed Jan 22, 2020 3:00 pm
by aamc

Re: what are you listening to right now?

PostPosted: Fri Jan 24, 2020 6:57 pm
by oragami_itto

Re: what are you listening to right now?

PostPosted: Tue Jan 28, 2020 4:33 pm
by aamc

Re: what are you listening to right now?

PostPosted: Tue Jan 28, 2020 5:08 pm
by aamc

Re: what are you listening to right now?

PostPosted: Sat Feb 08, 2020 6:31 pm
by windwalker
Made it Thailand....... ;)

saw this singer at a wedding of a friend of mine....traditional thai style
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เมดอินไทยแลนด์ แดนดินไทยเรา
mâyt in tai-laen daen din tai rao
Made in Thailand. [In] this Thai country of ours
เก็บกันจนเก่า เรามีแต่ของดีดี
gèp gan jon gào rao mee dtàe kŏng dee dee
We keep old [ways/things], and have very good things
มาตั้งแต่ก่อนสุโขทัย มาลพบุรี อยุธยา ธนบุรี
maa dtâng dtàe gòn sù-kŏh-tai maa lóp-bù-ree a-yút-tá-yaa ton-bù-ree
coming from, first, the Sukothai [period], through the Lop Buri, Ayuthaya, [and] Thon Buri [periods]
ยุคสมัยนี้ เป็น กทม.

yúk sà-măi née bpen gor-tor-mor
This age is the Bangkok [era]*
เมืองที่คนตกท่อ (ไม่เอาอย่าไปว่าเขาน่า)
meuang têe kon dtòk tôr ( mâi ao yàa bpai wâa kăo nâa )
The city where people fall into the sewer. (Hey! Don’t go saying that about them!)***

เมดอินไทยแลนด์ แดนไทยทําเอง
mâyt-in tai-laen daen tai tam ayng
Made in Thailand. Thailand makes [things] itself:
จะร้องรําทําเพลง ก็ลํ้าลึกลีลา
jà róng ram tam playng gôr la léuk lee-laa
When singing and dancing, the style is profound with slow gentle movements**
ฝรั่งแอบชอบใจ แต่คนไทยไม่เห็นค่า
fà-ràng àep chôp jai dtàe kon tai mâi hĕn kâa
Foreigners are secretly impressed, but Thai people don’t appreciate
กลัวน้อยหน้า ว่าคุณค่านิยมไม่ทันสมัย
glua nói nâa wâa kun-ná-kâa ní-yom mâi tan sà-măi
They are afraid they will feel inferior, that their fashion isn’t modern.
เมดอินเมืองไทย แล้วใครจะรับประกันฮะ
mâyt-in meuang tai láew krai jà ráp bprà-gan há
Made in Thailand. [But] then who will guarantee it? Huh?!
(ฉันว่ามันน่าจะมีคนรับผิดชอบบ้าง)
( chăn wâa man nâa jà mee kon ráp pìt chôp bâang )
(I think maybe someone should be in charge of this!)

เมดอินไทยแลนด์ แฟนแฟนเข้าใจ
mâyt-in-tai-laen faen faen kâo-jai
Made in Thailand. Fans [please] understand:
ผลิตผลคนไทยใช้เองทําเอง
pà-lìt-dtà-pŏn kon tai chái ayng tam ayng
Products that Thai people use, [they] make themselves
ตัดเย็บเสื้อผ้ากางโกงกางเกง
dtàt yép sêua pâa gaang gohng gaang-gayng
sew clothes, pants
กางเกงยีนส์ (ชะหนอยแน่)
gaang-gayng yeen ( chá nŏi nâe )
jeans (sha na na)
แล้วขึ้นเครื่องบินไปส่งเข้ามา
láew kêun krêuang bin bpai sòng kâo maa
Then load them on an airplane, send them out, bring them back in
คนไทยได้หน้า (ฝรั่งมังค่าได้เงิน)
kon tai dâai nâa ( fà-ràng mang kâa dâai ngern )
Thais get a good reputation.**** Farang get the money.

เมดอินไทยแลนด์ พอแขวนตามร้านค้า
mâyt-in tai-laen por kwăen dtaam ráan káa
Made in Thailand. As soon as [they] hang [them] up in the store,
มาติดป้ายติดตราว่าเมดอินเจแปน
maa dtìt bpâai dtìt dtraa wâa mâyt-in jay bpaen
label [them] “Made in Japan”


https://carabaoinenglish.com/song-trans ... n-thailand

Re: what are you listening to right now?

PostPosted: Wed Feb 19, 2020 1:30 pm
by aamc

Re: what are you listening to right now?

PostPosted: Wed Feb 19, 2020 2:19 pm
by Bill

Re: what are you listening to right now?

PostPosted: Thu Feb 20, 2020 4:06 pm
by aamc

Re: what are you listening to right now?

PostPosted: Wed Mar 04, 2020 5:13 pm
by aamc

Re: what are you listening to right now?

PostPosted: Thu Mar 05, 2020 8:48 pm
by yeniseri


Re: what are you listening to right now?

PostPosted: Sun Mar 22, 2020 6:55 pm
by oragami_itto

Re: what are you listening to right now?

PostPosted: Sat Mar 28, 2020 1:20 am
by jimmy
Image